SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

wychowawca ortoriumPoszukujemy pedagoga do pracy w charakterze wychowawcy w świetlicy dla młodzieży w wieku 14-18 lat (placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego). Praca w wymiarze ¾ etatu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

 

Do zakresu obowiązków na tym stanowisku będzie należało m.in.:
1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą przebywającymi w placówce
2. Sporządzanie i realizacja planu pracy oraz pomocy podopiecznemu
3. Prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania młodzieży, dostosowanych do potrzeb oraz indywidualnych możliwości wychowanków
4. Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania
5. Przygotowywanie dokumentacji bieżącej wychowanków
6. Ścisła współpraca z zespołem wychowawczym w zakresie rozwiązywania problemów wychowanka i jego rodziny.
7. Konsultacje i współpraca z rodzicami
8. Współpraca z instytucjami pomocowymi, kuratorami, nauczycielami szkolnymi

Wymagania konieczne/niezbędne:
1. Ukończone studia wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
2. Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zgodnie z którym w placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo –wychowawczej;
2. Umiejętność pracy z młodzieżą, kreatywność, profesjonalizm i wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę;
3. Umiejętność pracy w zespole wychowawczym oraz wysokie kompetencje interpersonalne;
4. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych oraz podejmowania natychmiastowych działań naprawczych;
5. Samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy;
6. Znajomość problemów dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zanim wyślesz aplikację, zobacz co robimy i czy chcesz dołączyć do naszego zespołu.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać do dnia 17 listopada 2019 na adres mailowy:

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Administratorem danych jest SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież z siedzibą przy ul. Różanej 5 w Krakowie. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

banner 1-procent