SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Kraków przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 Plus
Podprogram 2021 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:
1) cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
2) makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
3) mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
4) olej rzepakowy 2 l (2 litry na osobę),
5) powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
6) szynka wieprzowa 0,9 kg (3 szt. na osobę)

Podsumowanie Podprogramu 2021 
W ramach Podprogramu 2020 SALTROM objął wsparciem żywnościowym 846 osóby przekazując 19.97 ton żywności w formie paczek 3700 sztuk.

Podsumowanie Podprogramu 2020 
W ramach Podprogramu 2019 SALTROM objął wsparciem żywnościowym 533 osób przekazując 20,44 ton żywności w formie paczek 3548 sztuk.
We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo SALTROM realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak:

 • prowadzenie dwóch świetlic (Świat Dziecka, Oratorium) w programie m.in. zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży,
 • dożywianie - zapewnia codzienny ciepły posiłek dla naszych podopiecznych, wydawanie krótkoterminowej żywności,
 • korepetycje za jeden uśmiech,
 • realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych,
 • bezpłatna pomoc prawna, punkt poradnictwa,
 • wyjazdy wakacyjne i zimowe,
 • kursy, szkolenia, praktyki studenckie, wolontariat,
 • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
POPZ20 plakat informacyjny   POPZ20 plakat pomoc
     

  

15 1