SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Informujemy, że w Saltromie mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.

Dostosowaliśmy Saltrom do obowiązujących wytycznych i przepisów sanitarnych. Tym samym informujemy, że zmienił się dotychczasowy tryb uczestnictwa we wszystkich oferowanych przez nas działaniach. Niestety ze względu na limity osób przebywających na wspólnej przestrzeni o możliwości uczestnictwa w świetlicach "Świat Dziecka" i "Oratorium", programie "Korepetycje za jeden uśmiech" oraz konsultacjach w poradni psychologiczno-pedagogicznej będą decydowali wychowawcy wraz z kierownikiem placówki.

Wszystkie osoby przychodzące do Saltromu (rodzice, dzieci, młodzież, korepetytorzy, kursanci, osoby korzystające z salki sportowej i jachtu żaglowego „Flama”) zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania poniższych procedur i reżimu sanitarnego.

Do Saltromu mogą uczęszczać tylko osoby z uzupełnioną ankietą i oświadczeniami. Prosimy o punktualne przychodzenie na wyznaczone zajęcia i spotkania.

WAŻNE DOKUMENTY

 

     
Oświadczenie rodzica     Oświadczenie pracownika   Oświadczenie uczestnika   Oświadczenie instruktora
    i wolontariusza
  kursu wychowawcy   żeglarstwa
        i żeglarza jachtowego    
             
             
       
   Procedura    Procedura    Procedura     
funkcjonowania    dezynfekcji   postępowania    
 w czasie         w przypadku      
zagrożenia        zagrożenia    
 epidemicznego        chorobą zakaźną    
             

 

Dodatkowo informujemy:

 • Saltrom jest czynny w godzinach 10.00 – 19.00,
 • świetlice "Świat Dziecka" i "Oratorium dla młodzieży" są czynne w godzinach 14.30-18.30 - można przychodzić maksymalnie 5 min przed rozpoczęciem zajęć i należy opuszczać placówkę zaraz po zakończeniu zajęć,
 • "Korepetycje za jeden uśmiech” – odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu,
 • spotkania w poradni psychologiczno-pedagogicznej – odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu,
 • nieustannie są prowadzone zajęcia zdalne, dla podopiecznych pozostających w domu,
 • wszystkie dodatkowe zajęcia w tym z mechatroniki i zajęcia taneczne w dalszym ciągu są odwołane,
 • terminy planowanych kursów dla wychowawcy kolonijnego i kierownika kolonijnego oraz kursu na stopień żeglarza jachtowego będą podawane na bieżąco,
 • paczki żywnościowe wydawane w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 będą wydawane: poniedziałek - piątek - godz.: 10.00 - 19.00

Prosimy o zastosowanie się do zasad jak najrzadszego przemieszczania się i wychodzenia z miejsc zamieszkania oraz w miarę możliwości prosimy przede wszystkim o kontakt telefoniczny:                 12 269 30 00 ; 12 269 31 10 lub e-mail

 O EWENTUALNYCH ZMIANACH, BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Kraków przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 Plus
Podprogram 2021 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:
1) cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
2) makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
3) mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
4) olej rzepakowy 2 l (2 litry na osobę),
5) powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
6) szynka wieprzowa 0,9 kg (3 szt. na osobę)

Podsumowanie Podprogramu 2021 
W ramach Podprogramu 2020 SALTROM objął wsparciem żywnościowym 846 osóby przekazując 19.97 ton żywności w formie paczek 3700 sztuk.

Podsumowanie Podprogramu 2020 
W ramach Podprogramu 2019 SALTROM objął wsparciem żywnościowym 533 osób przekazując 20,44 ton żywności w formie paczek 3548 sztuk.
We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo SALTROM realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak:

 • prowadzenie dwóch świetlic (Świat Dziecka, Oratorium) w programie m.in. zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży,
 • dożywianie - zapewnia codzienny ciepły posiłek dla naszych podopiecznych, wydawanie krótkoterminowej żywności,
 • korepetycje za jeden uśmiech,
 • realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych,
 • bezpłatna pomoc prawna, punkt poradnictwa,
 • wyjazdy wakacyjne i zimowe,
 • kursy, szkolenia, praktyki studenckie, wolontariat,
 • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
POPZ20 plakat informacyjny   POPZ20 plakat pomoc
     

  

15 1