SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

Misja:
 
Wychowujemy młodych ludzi do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieramy ich w odkrywaniu i realizowaniu własnych pasji dla dobra innych. Pomagamy dzieciom i młodzieży aktywnie i twórczo spędzać czas wolny w oparciu o system wychowawczy ks. Jana Bosko. Współtworzymy środowisko sprzyjające integralnemu rozwojowi naszych podopiecznych i ich rodzin.

 

WYCHOWUJEMY WSPIERAMY POMAGAMY

Cele SALTROMU:

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
2.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym;
4. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych; tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinie;
5.  Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6.  Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność ekologiczną;
7.  Promocja i organizacja wolontariatu;
8.  Działalność szkoleniowa;
9.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. Działalność charytatywna;
11. Działalność wydawnicza i publicystyczna.

 

SALTROM realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie świetlic, organizowanie czasu wolnego, darmowych korepetycji;
2. Organizowanie wspólnoty wychowawczej złożonej z wychowawców i wychowanków;
3. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi (sądem, policją, szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi) oraz organizacjami pozarządowymi;
4. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej;
5.  Utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą;
6.  Różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących;
7.  Działalność szkoleniową;
8.  Działalność wydawniczą i publicystyczną;
9.  Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci;
10. Promocję wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie przestrzeni pracy wolontariuszy oraz bazy danych wolontariuszy;
11. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.

  

15 1